Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Βασική αρχή: Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.


(1) Ο παρών διαδικτυακός τόπος (https://www.revmanrg.gr) χρησιμοποιείται και λειτουργεί για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ELS A.E.», (εφεξής, ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της, που είναι παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και/ή Φυσικού Αερίου υπό τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο Πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και χρήστης/επισκέπτης των υποσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
(2) Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται από Ελληνικούς, Κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλ. μη κερδοσκοπική, χρήση.
(3) Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες τους, συνιστούν δικαιώματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα του διαχειριστή του και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
(4) H ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ», ενώ εξυπακούεται ότι τηρούνται οι εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου της συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από Πελάτες ή επισκέπτες/χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
(5) Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
(6) Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο Πελάτης και ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
(7) Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι Πελάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(8) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτύου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες, ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
(9) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
(10) Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ή Πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή/και των Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
(11) Η επίσκεψη/χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στο διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.
(12) Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του επισκέπτη/χρήστη ή του Πελάτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
(13) Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα, οι παρόντες όροι τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους και ο κάθε πελάτης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και χρήστης/επισκέπτης των υποσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.

(14) ΧΡΗΣΗ COOKIES: Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας, κατά την επίσκεψή σας σε μια ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου και της παρούσας). Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται αυτόματα στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει το κάθε cookie. Τα cookies λειτουργούν σαν μονάδες  μνήμης σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντάς της να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις τυχόν επόμενες επισκέψεις σας, ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη. Κάθε την επίσκεψή σας; στην ιστοσελίδα αυτή σας ζητείται συναίνεση για τη χρήση cookies.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GDPR

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR

Έχοντας ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, ακολουθούμε τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation) της ΕΕ, που είναι σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.
Η παρούσα ιστοσελίδα www.revmanrg.gr της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δέχεται, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, (σταθερό-κινητό), e-mail,κτλ, μόνο υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δέχεστε να τα παραχωρήσετε, ώστε να σας εξυπηρετήσει, είτε απ΄ευθείας, είτε μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας παροχής υπηρεσιών.
Αυτό γίνεται, είτε με το να μας τηλεφωνήσετε, είτε με το να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που συμπληρώνετε με σκοπό εκπρόσωποί μας να έρθουν σε επαφή μαζί σας με κάθε πρόσφορο μέσο, επειδή εσείς με δική σας πρωτοβουλία μας το ζητήσατε, με δεδομένο το ότι, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει στις δραστηριότητές της την παροχή υπηρεσιών, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και η απόκτησή τους, να αποτελεί για εσάς συμφέρουσα συμφωνία.
Για να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες, προϊόντα και εξυπηρέτηση, παρακαλούμε ενημερωθείτε διαβάζοντας παρακάτω, τι δυνατότητες έχετε με βάσει τον νέο αυτό κανονισμό.

Σκοπός αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Τα δεδομένα τα οποία αναφέρονται παραπάνω, θα χρησιμοποιηθούν για να ενημερωθείτε, με κάποιον από τους υπάρχοντες τρόπους επικοινωνίας (γραπτό μήνυμα, VIBER, e-mail, ενημερωτικό έντυπο, τηλεφωνικά κτλ) για προϊόντα και υπηρεσίες που εκπροσωπεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την διάρκεια προσφορών που μπορεί να αποβούν για εσάς πολύ συμφέρουσες και χρήσιμες. Εφόσον κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κρατήσει αποθηκευμένα τα στοιχεία σας, για όσο χρονικό διάστημα ορίζει ο νόμος για τις οικονομικές συναλλαγές. Επίσης μπορεί να κληθείτε, να λάβετε εφόσον το επιθυμείτε, υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, να μετάσχετε σε διαγωνισμούς ή κληρώσεις, για να κερδίσετε προϊόντα ή υπηρεσίες.

Η δική σας πρόσβαση στα δεδομένα σας και η διαχείρισή τους από εσάς

Για να αλλάξετε πάροχο ρεύματος, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση, ηλεκτρονικά ή γραπτώς και να μας δώσετε τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και οι διαδικασίες του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και για τα οποία συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει

Εφόσον χρειαστεί, θα μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και να αλλάξετε τα δεδομένα σας μετά την ρευματοδότησή σας

Επίσης μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη σελίδα www.dpa.gr

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Όλα όσα ορίζει ο εκάστοτε νόμος και απαιτούνται για την ρευματοδότησή σας

Που δίνουμε τα δεδομένα σας

  1. Στους συνεργαζόμενους με εμάς παρόχους υπηρεσιών
  2. Στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδει τον λογαριασμό σας
  3. Σε τυχούσα κρατική αρχή που θα έχει έννομο συμφέρον να τα ζητήσει

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου κάθε επαφής σας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που μας δίνετε στο πλαίσιο της αίτησης ρευματοδότησής σας, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρησή τους.

Ζήτησε να σε καλέσουμε εντελώς δωρεάν

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00, εκτός αργιών.
Αιτήματα εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται την επόμενη εργάσιμη.

Ζήτησε
να σε καλέσουμε
εντελώς δωρεάν